top of page
295899.jpg

เศรษฐกิจต่างจังหวัดใครว่าไม่ดี…??


ขณะที่มีการพูดคุยกันเรื่อง เศรษฐกิจมหภาคเจริญเติบโต การส่งออกขยายตัว จีดีพีประเทศมีอัตราการเติบโตมากกว่า 4% แล้วมักจะมีคำถามลอยๆ ขึ้นมาว่า ที่ผ่านมาทำไมจึงเกิดความรู้สึกกันว่าเศรษฐกิจปากท้อง ระดับชาวบ้านต่างจังหวัดไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่

แต่ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีในทำนองว่า ชาวบ้านร้านตลาดในต่างจังหวัดดูจะมีความเชื่อมั่นกับอนาคตมากขึ้น มีความหวังว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นใน 6 เดือนข้างหน้า

ล่าสุดเพิ่งมีรายงาน การวัดผล “ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2561” ออกมา ระบุว่า ค่าดัชนีแสดงผลชี้การคาดการณ์แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์ดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตก

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เป็นการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 90.4 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการภายในภูมิภาค หลังจากมีการขยายตัวของโรงงานที่ ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นทำให้ แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นในเดือนต่อๆ ไป และยอดคำสั่งซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีปัจจัยส่งเสริมจากการขยายถนน เป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน ซึ่งเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำให้การคมนาคมและการขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ พบว่า มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งใน 6 เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 87.7 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จากการส่งออกผลผลิตแปรรูปทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น จากความต้องการของตลาด และมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มของภาคบริการปรับตัวในระดับที่ดี เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากนโยบายของรัฐบาล ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิ ภาพของการผลิต , การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งถือว่ามีอัตราการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วงต้นปี 2562 พบว่า เป็นฤดูท่องเที่ยวของหลายจังหวัด ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม ขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 84.6 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและบริการเป็นหลัก หลังจากมีการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น ทั้งทางด้านการผลิต และช่องทางจัดจำหน่าย ประกอบกับ สภาพอากาศ และปริมาณน้ำยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร ในขณะที่ภาคบริการของภาคตะวันตกมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดงานต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีนักลงทุนที่เข้ามาสำรวจพื้นที่และลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด และเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยและคนรุ่นใหม่ให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มขึ้น

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 84.3 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยภาคอุตสาหกรรม มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และการผลิตภาคอุตสาหกรรมมี แนวโน้มดีขึ้น จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นผลจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้ ประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ขณะที่ภาคบริการได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการ เป็นผลจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ เช่น มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังมี การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 76.8 จากแนวโน้มการจ้างงานและภาคบริการที่ดี

ส่วนหนึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ ผ่านท่าอากาศยานขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน แม้จะมีเหตุการณ์เรือล่มเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่อาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงบ้างแต่เชื่อว่าจะกลับมาขยายตัวได้อีกใน 6 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ จะมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรป สแกนดิเนเวีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์และรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิ ภาคมากขึ้น

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 67.7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการเป็นหลัก เนื่องจากดัชนีภาคบริการขยายตัว จากยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้า

ปลีกในจังหวัดและจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัว และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม และมีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนี ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 65.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตามดัชนีแนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 75.7

ผลสำรวจออกมาแบบนี้ ส่วนของจริงใน 6 เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไร...เดี๋ยวก็รู้... 6 เดือนไม่นานเกินรอ....

44 views
bottom of page