top of page
343320.jpg

ตั้ง "วิทัย รัตนากร" นั่งรักษาการผู้จัดการคนใหม่ ไอแบงก์!


ตามที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหาผู้จัดการธนาคาร เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้ นายวิทัย รัตนากร กรรมการธนาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประวัติ นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท - เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การเงิน Drexel University สหรัฐอเมริกา

  • ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา / ปัจจุบัน

ปี 2558 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

ปี 2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2553 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ปี 2546 – 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักลงทุนทางเลือก (ฝ่ายลงทุนพิเศษ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ปี 2550 – 2553 กรรมการ บริษัท จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด

ปี 2548 – 2553 กรรมการ บริษัท แอลซี (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพน์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ไทยพร็อสเพอร์ริตี้ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด

ปี 2547 – 2549 กรรมการ บริษัท ไทยแอดมินิสเตชั่น เซอร์วิส จำกัด

65 views
bottom of page