top of page
327304.jpg

TPIPL เสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 9 เดือน

เริ่มจองซื้อ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี

ทริสจัดอันดับเรตติ้ง “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

บมจ. ทีพีไอ โพลีน  หรือ  TPIPL เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563  วงเงินรวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท  ระยะเวลา 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 เตรียมเสนอขาย 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 ชูจัดอันดับความน่าเชื่อจากทริสเรทติ้งที่ “BBB+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารซีไอเอ็มบี และบริษัทหลักทรัพย์อีก 8 แห่ง ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ TPIPL ครั้งที่ 2/2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 หรือมีอายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 4.25% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน หรือทุกวันที่ 2 มกราคม, 2 เมษายน, 2 กรกฎาคม และ 2 ตุลาคม ตลอดอายุหุ้นกู้ เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรก 2 ตุลาคม 2563

สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่ของ TPIPL มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 2,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,100 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 2,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,100 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่อันดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Stable

ทั้งนี้ ได้กำหนดเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) มูลค่าจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และจองซื้อเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน TPIPL เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมงวด ไตรมาส 1/2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) มีรายได้รวม 9,648 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 403.41 ล้านบาท แม้ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในทุกภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจปูนซีเมนต์ อย่างไรก็ตาม TPIPL ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมมีการบริหารจัดการมาตรการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยการบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับต่ำ มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ

12 views

Comments


bottom of page