top of page
327304.jpg

SCB ส่ง "บัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD" รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.10% ต่อปีทางเลือกใหม่ของการออมเงิน

SCB ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD” รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.10% ต่อปี ทางเลือกใหม่ของการออมเงิน สู่ความมั่งคั่งทางการเงินรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ทำรายการโอนสกุลเงิน USD กลับเป็นสกุลเงินบาท เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำ SCB


ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ไร้ขีดจำกัดในการดูแลลูกค้าทุกกลุ่มควบคู่กับการสนับสนุนและส่งเสริมการออมเงินอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เอาใจคนถือเงินดอลลาร์ที่โอนจากต่างประเทศหรือต่างธนาคารด้วย “บัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD” ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.00% และ 5.10% ต่อปี ตามลำดับ หรือ โอนเงินจากต่างประเทศ หรือต่างธนาคาร สกุลเงิน USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสกุลบาท รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ!

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST สามารถเลือกลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท Dual Currency Linked Note สกุล USD (Complex Product) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน


ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังในการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการออมเงินให้กับลูกค้าผู้ถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนด้วยอัตราดอกเบี้ยตอบแทนที่สูงโดนใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน และอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษนี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่งอกเงย ด้วยดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า และอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน หรือ สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ และสำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777 สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/deposits/foreign-currency-deposit-fcd.html

97 views

Comments


bottom of page