top of page
327304.jpg

LPN Wisdom ประเมินโควิด-19...ฉุดอสังหาร่วงติดลบ 30-70%LPN Wisdom คาดการณ์การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ปี 2563 ติดลบ 30-70% เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลมาจากกำลังซื้อที่ลดลงและความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19


นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom) บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจากที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 2.8 ลงมาอยู่ที่ติดลบ 5.3% (ยังไม่รวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะออกมา) การชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อภายในประเทศและการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้แนวโน้มการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลง ทำให้ LPN Wisdom ปรับการคาดการณ์แนวโน้มการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง 6% มาอยู่ที่ปรับตัวลดลง 30-70% ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยแบ่งแนวทางการศึกษาไว้ 3 แนวทาง กล่าวคือกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงในไตรมาสสองของปี 2563 เศรษฐกิจฟื้นตัวในไตรมาสสามของปี 2563 LPN Wisdom คาดว่าจำนวนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 จะอยู่ที่ 70,000-75,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 250,000-270,000 ล้านบาท หรือลดลง 30-35% เมื่อเทียบกับปี 2562

อย่างไรก็ตาม กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสสามของปี 2563 เศรษฐกิจฟื้นตัวในไตรมาสสี่ของปี 2563 LPN Wisdom คาดว่าจำนวนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 จะอยู่ที่ 50,000-55,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 175,000-190,000 ล้านบาท หรือลดลง 50-55% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562และกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปี 2563 LPN Wisdom คาดว่าในปี 2563 จะมีจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ 35,000-40,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 120,000-135,000 ล้านบาท หรือลดลง 65-70% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562

12 views

Comments


bottom of page