top of page
327304.jpg

ธ.ก.ส. เชิญร่วมอุดหนุนผลไม้และสินค้าจากเกษตรกร 27-29 พฤษภาคมนี้ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขนธ.ก.ส. เชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยร่วมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี อาทิ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด เงาะ เมล่อน กุ้งก้ามกรามและอีกมากมาย ตั้งแต่ 27-29 พฤษภาคมนี้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน


นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการจำหน่ายสินค้าในภาคเกษตร เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ธ.ก.ส. ได้จัดทำช่องทางสนับสนุนในการจำหน่ายสินค้าจากแหล่งผลิตของเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยในช่วงนี้มีสินค้าเกษตรจากสหกรณ์แปลงใหญ่ทุเรียนชาวสวนไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้นำทุเรียน ส้มโอ และหน่อไม้มาจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายคลองและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จันทบุรี จำกัด (สกต.) จังหวัดจันทบุรี นำมังคุด ลองกอง สละ และเงาะมาจำหน่าย และศูนย์เกษตรธรรมชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นำพืชผักและผลไม้มาจำหน่าย ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ มีกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามบ้านสะพานพัฒนา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำกุ้งก้ามกราม เมล่อน และไข่มาร่วมจำหน่าย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

“ธ.ก.ส. จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดี ซึ่งนอกจากจะได้รับสินค้าเกษตรส่งตรงจากสวนและฟาร์มของเกษตรกรโดยตรงแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้แข็งแกร่ง อย่างยั่งยืนอีกด้วย” นายสมเกียรติกล่าว

28 views

Comments


bottom of page