top of page
327304.jpg

สถาบันการเงินของรัฐพร้อมช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนเสริมสภาพคล่อง ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคม สถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) เปิดเผยว่า วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นยาวนานมากว่า 2 ปี ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEsได้รับ ผลกระทบเป็นจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันการเงินของรัฐได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดําเนินนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้เดิม การเติมสภาพคล่องใหม่ให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านสินเชื่อฟื้นฟูของสถาบันการเงินของรัฐ และการให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาให้กับ ผู้ประกอบการให้กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง ดังนั้นการจัดงานสัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุน เสริม สภาพคล่อง SMEs” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถือเป็นความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะทําให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID -19 ในครั้งนี้ ไปได้โดยจะทําให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่าย ทั้งช่องทางปกติและช่องทาง Digital ด้วย ผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ และสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจ ที่สถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์นํามาเสนอให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งยังให้ข้อมูล คําปรึกษาและข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนภายหลังจาก COVID-19 จบลงสําหรับงานสัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุน เสริมสภาพคล่อง SMEs” จัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธปท. ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ของรัฐและ สสว. ที่มาร่วมให้ข้อมูลแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆโดยภายในงานมีผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนจากธนาคาร แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และสื่อมวลชน เข้าร่วมฟังการสัมมนาผ่านระบบ Zoom รวมกว่า 300 ราย5 views

Kommentarer


bottom of page