top of page
343320.jpg

สินเชื่อสุทธิ เม.ย. '62 ขยับขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แม้สินเชื่อบ้านเริ่มชะลอหลังใช้มาตรการ LTV


· สินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือน เม.ย. 2562 แม้เป็นเดือนแรกที่มาตรการ LTV ของธปท. เริ่มมีผลบังคับใช้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยสินเชื่อสุทธิยังคงขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อีก 2.67 หมื่นล้านบาท โดยสถานการณ์สินเชื่อธ.พ. ได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นจากสัญญาณการเบิกใช้สินเชื่อของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน ประกอบกับสินเชื่อรายย่อยบางประเภท มีแรงหนุนจากปัจจัยเชิงฤดูกาล เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ยังคงขยับขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของยอดขายรถยนต์ในประเทศ อย่างไรก็ดี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีสัญญาณชะลอลงในเดือนเม.ย. 2562 เช่นเดียวกับสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีที่ยังเผชิญข้อจำกัดในการฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจในภาพรวม

· เงินฝากในเดือน เม.ย. 2562 เร่งขึ้นมากกว่าสินเชื่อ ซึ่งมีผลทำให้ภาพรวมสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่อนคลาย โดยสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่รวมเงินกู้ยืม (Loan to Deposit+Borrowing: L/D+BE) ณ เม.ย. 2562 ปรับตัวลงมาที่ 91.59% สำหรับแนวโน้มในระยะถัดไป ในเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงประเมินว่า สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศในปีนี้ ยังมีโอกาสขยายตัวใกล้เคียงตัวเลขคาดการณ์ที่ 5.0% แต่จะติดตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงส่งการฟื้นตัวของภาพรวมสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ในระยะข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมและกำลังซื้อของภาคครัวเรือน ตลอดจนการปรับตัวของตลาดสินเชื่อรายย่อย หลังธปท. ยังส่งสัญญาณว่า อาจต้องมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน

5 views
bottom of page