top of page
312345.jpg

รัฐวิสาหกิจลงทุนต่อเนื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 62


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 51,683 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ค่อนข้างต่ำมีสาเหตุหลักจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้าต่อเนื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเสริมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 51,683 ล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง ที่เบิกจ่ายได้ 35,540 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ปีปฏิทิน 11 แห่ง เท่ากับ 16,143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 2 เดือน (ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562)

ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค

11 views
bottom of page