top of page
343320.jpg

ธพว. เปิดขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หนุนสินเชื่อใหม่ ปี 2562


ธพว. เปิดขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หนุนสินเชื่อใหม่ ปี 2562

ทั้งประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน แจงทุกกระบวนการโปร่งใสเสมอภาค

ปี 2562 ธพว. พร้อมเปิดขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกว่า 3,500 ล้านบาท เพื่อนำมาหนุนเป็นทุนปล่อยสินเชื่อใหม่ โดยเปิดขายทั้งประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน พร้อมวางกระบวนการแข่งขันโปร่งใส เสมอภาค ประเดิมรอบแรก 29 เม.ย. นี้

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ธนาคารมีความประสงค์จำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทมีหลักประกัน และ ไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวมกว่า 3,500 ล้านบาท จำนวน 6 กอง ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะคัดเลือกเฉพาะบริษัทบริหารสินทรัพย์(AMC) ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

“ด้วยระบบกำกับดูแลดังกล่าว หากมีหนี้ด้อยคุณภาพ(NPLs) ค้างอยู่ในระบบ ย่อมทำให้ธนาคารเสียโอกาสในการปล่อยสินเชื่อใหม่คุณภาพดี ธพว. จึงได้เปิดจำหน่ายสินทรัพย์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารที่ถูกจัดเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน อยู่ในชั้นสงสัยจะศูนย์ หรือสินทรัพย์จัดชั้นศูนย์ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสำรองของ ธปท. และยังเป็นลูกหนี้ที่หยุดดำเนินกิจการ เลิกกิจการ ประวิงเวลาการชำระหนี้ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขหนี้ การขายครั้งนี้จึงนับเป็นประโยชน์กับธนาคาร โดยจะช่วยให้อัตรากองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารดีขึ้น ขณะเดียวกันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธนาคารมีความสามารถระดมเงินทุนเพื่อนำไปใช้ปล่อยสินเชื่อคุณภาพดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อไปได้” นายพงชาญ กล่าว

โดย ธพว. เริ่มเปิดจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรอบแรก แบ่งเป็นประเภทสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกัน แบ่งออกเป็น 3 กอง คือ จำนวน 125 ราย เงินต้น 2,662.67 ล้านบาท มูลค่าหลักประกัน 3,112 ล้านบาท และประเภทสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ไม่มีหลักประกัน แบ่งออกเป็น 3 กอง แบ่งตามพื้นที่ จำนวน 1,252 ราย เงินต้น 882.81 ล้านบาท โดยการจำหน่ายผ่านบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ที่มีกว่า 50 ราย กำหนดเข้าซื้อเอกสารตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันทำการของธนาคาร โดยจะต้องชำระเป็นแคชเชียร์เช็คที่สารมารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ระบุชื่อ “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” เป็นผู้รับเงิน ทั้งนี้ ผู้ติดต่อขอซื้อเอกสารไม่มีสิทธิ์ขอรับแคชเชียร์เช็คคืนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาซื้อ วันที่ 29 เมษายน 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

3 views
bottom of page