top of page
336940.jpg

LPN จับมือ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม


LPN เปิดมิติใหม่แห่งการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มี 150 ชุมชน และกว่า 150,000 ครอบครัว ในฐานะองค์กรที่ยืนหยัดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมไทย ด้วยการส่งมอบที่พักอาศัยและบริการที่มีคุณภาพ ประกอบธุรกิจอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ได้ริเริ่มแนวทางการดูแลช่วยเหลือสังคมในมิติใหม่ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ องค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชนระดับแนวหน้าของไทย บุกเบิกโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Project) โดยการมอบเงินทุนตั้งต้นจำนวน 2 ล้านบาท สำหรับใช้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อนำเงินปันผลมาใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในแบบต่อเนื่องและยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สถาบันไทยพัฒน์ จะนำโมเดล Social Business มาใช้จัดสรรเงินปันผลที่ได้รับเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือชุมชนเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับ LPN ในรูปแบบของการจัดหา (Procurement) สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม/ ชุมชน โดย LPN จะมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และได้รับผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจเพื่อสังคม/ ชุมชนผลิตและจำหน่าย มาใช้ในกิจการจากการจัดซื้อด้วยเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปีผ่านทางโครงการปันผลเพื่อสังคม

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่าจากการที่บริษัทสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ของสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้ชื่อ “ปันผลเพื่อสังคม” (Social Dividend Project) ด้วยการระดมเงินจากแต่ละบริษัทจำนวน 20 ล้านบาท รวม 120 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้น และจะนำผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดย LPN ได้เริ่มลงทุนในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2558 นั้น ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มจ่ายปันผลแล้ว เป็นมูลค่ารวม 2 ล้านบาท

ซึ่งบริษัทได้วางแผนในการนำดอกผลจากการลงทุนครั้งนี้ไปบริจาคให้กับสถาบันไทยพัฒน์ นำไปลงทุนในหุ้น LPN และเมื่อได้เงินปันผลกลับมา สถาบันไทยพัฒน์จะนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ LPN ที่ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคม จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีนโยบายพัฒนาสตรีด้อยโอกาสให้เป็นพนักงานบริการชุมชนภายในโครงการของบริษัท เพื่อเพิ่มศักดิ์ศรี และคุณภาพชีวิตของสตรีกลุ่มนี้”

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “โครงการปันผลทางสังคม นับเป็นนวัตกรรมการช่วยเหลือสังคมที่เป็นการนำเงินทุนที่ได้รับ มาลงทุนกลับไปยังหุ้นสามัญขององค์กรผู้มอบเงินทุนเพื่อรับเงินปันผลสำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แบบต่อเนื่องทุกปี ด้วยเงินทุนตั้งต้นครั้งเดียว ดีกว่าการใช้เงินทุนที่ได้รับก้อนดังกล่าวหมดไปในคราวเดียว”

สำหรับความร่วมมือระหว่าง LPN กับ สถาบันไทยพัฒน์ ในการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม เงินปันผลที่ได้รับในปีแรกนี้ จะนำไปใช้ในการสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) เพื่อสร้างรายได้เกื้อหนุนคุณภาพชีวิตครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สตรีด้อยโอกาสทางสังคม จำนวนกว่า 2,000 คน ที่อยู่ในความดูแลของ LPC

4 views
bottom of page