top of page
336940.jpg

ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกในด้านความยั่งยืน 6 ปีซ้อน


  • ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซถึง 6 ปีซ้อน

  • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ: เมื่อเร็วๆ นี้ ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ (Silver Award) จากการจัดอันดับของ SAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ บริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 2,686 แห่ง แบ่งออกเป็น 60 อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนโดย SAM สำหรับผลการประเมินที่ได้รับนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าไทยออยล์อยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมเดียวกันที่บริหารและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมุ่งเน้นความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำมาเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้ว”

“ ไทยออยล์ได้รับการยอมรับจาก SAM ว่ามีผลงานโดนเด่นทั้งทางด้านมิติเศรษฐกิจ ซึ่งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกต่อความเสี่ยงใหม่ (Emerging risks) ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ในมิติสิ่งแวดล้อม ไทยออยล์มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและผู้รับเหมา การดำเนินการผลิตและการจัดการกากของเสีย การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้ขยายการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสู่บริษัทในกลุ่ม สำหรับมิติด้านสังคม นอกจากกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนต่างๆแล้ว ไทยออยล์ยังได้รับการยอมรับในการดึงดูดความสนใจของผู้มีความสามารถให้มาร่วมงานและเอาใจใส่ดูแลพนักงานซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในทุกความสำเร็จของบริษัทอีกด้วย” นายอธิคม กล่าวเสริม

2 views
bottom of page