top of page

กสิกรไทยได้รับรางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มธนาคาร


นางนาถสินี สารวานิชพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 ในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2561 จากผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างมกราคมถึงมิถุนายน 2561 โดยมีนายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบ ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

KBank is named the Most Powerful Brand in banking category

Recently, at Mahitaladhibesra Building, Chulalongkorn University, Mrs. Nartsinee Sarnvanichpitak , KBank First Vice President, Corporate Communications and Relations Department, represented KBank to receive “The Most Powerful Brands of Thailand 2018” award from Mr. Sakon Varanyuwatana, Vice Minister for Commerce. KBank is named the strongest brand in commercial banking category for 2018 according to a survey conducted by Chulalongkorn University’s Faculty of Commerce and Accountancy from January to June this year.

1 view
bottom of page