top of page
327304.jpg

กองทรัสต์ PROSPECT เข้าเทรดวันแรก มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี

กองทรัสต์ PROSPECT เข้าเทรดวันแรก มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี

ชูศักยภาพโครงการบางกอกฟรีเทรดและประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยปีแรก 11.1%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ PROSPECT เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20 สิงหาคม 2563 ชูศักยภาพโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนที่เข้าลงทุนครั้งแรกมีอัตราการเช่าพื้นที่โดดเด่น และทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ รวมถึงได้รับอานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตมายังภูมิภาคอาเซียน ช่วยหนุนความสนใจจากนักลงทุน ชูประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 11.1%


นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมและเขตปลอดอากร ‘โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน’ ย่านบางนา-ตราด กม. 23 เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) (“กองทรัสต์ฯ”) และโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนครั้งแรก จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายตลอดจนกระจายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ มายังภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในทำเลที่ดีเป็นย่านศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตและสามารถเชื่อมต่อระบบการขนส่งที่หลากหลาย

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า หลังจากกองทรัสต์ PROSPECT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นวันแรก คาดว่านักลงทุนจะให้การตอบรับที่ดีเช่นเดียวกับช่วงการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ผ่านมา เนื่องจากกองทรัสต์ฯ ได้เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพจากบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

โดยทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ ประกอบด้วย การลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 63 หลัง แบ่งออกเป็น 183 ยูนิต รวมพื้นที่ที่ดินภายใต้สิทธิการเช่าช่วงประมาณ 214-1-88.8 ไร่ มีพื้นที่อาคารให้เช่ารวมประมาณ 219,116 ตารางเมตร โดยเป็นโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม บนทำเลศักยภาพในย่านศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้า รวมถึงอยู่ในละแวกสถานที่สำคัญทางโลจิสติกส์ อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ จึงมีโอกาสได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายและกระจายฐานการผลิตเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน โดยกองทรัสต์ฯ มีระยะเวลาลงทุนในสิทธิการเช่าถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582 และได้แต่งตั้งบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมากว่า 10 ปี เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ

ขณะที่ในปี 2560 – 2562 โครงการดังกล่าวมีอัตราการเช่าพื้นที่ 89.1% 96.4% และ 93.1% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดตามลำดับ ส่วน ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.6% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด (รวมสัญญาเช่าอาคาร Built to Suit ซึ่งเริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2563) โดยมีผู้เช่าพื้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งบริษัทสัญชาติไทยและต่างประเทศ จึงมั่นใจในศักยภาพของกองทรัสตฯ ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯ ได้จัดทำประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก (First Year Yield) ตามประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสมมติฐานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 11.1 %


นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ปัจจุบันกองทรัสต์ฯ เป็นหนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากราคาหน่วยทรัสต์ จึงมั่นใจว่า PROSPECT จะเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ฯ ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เพราะมีทรัพย์สินที่มีคุณภาพและอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง  

6 views

Comentarios


bottom of page