EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ขยายสินเชื่อและช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับ


EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ขยายสินเชื่อและช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับในภาวะวิกฤตได้ 9,400 ราย สร้างปริมาณธุรกิจกว่า 8.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็นธุรกิจ SMEs 35%


EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2564 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งด้านการให้คำปรึกษาและบริการทางการเงินในวิกฤตโควิด-19 ได้ 9,400 ราย วงเงินรวมกว่า 67,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 137,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.62% จากปีก่อน ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ 87,888 ล้านบาท ในจำนวนนี้กว่า 35% เป็นธุรกิจ SMEs สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 17% และสินเชื่อสนับสนุนการส่งออกและลงทุนของไทยไป CLMV เพิ่มขึ้นกว่า 18% ขณะเดียวกันสามารถควบคุมดูแลคุณภาพสินเชื่อ ทำให้อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อเท่ากับ 3.96% ลดลง 2.41% ทำให้ EXIM BANK มีผลกำไรสุทธิ 712 ล้านบาท


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ EXIM BANK ได้ขยายบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อประคับประคองและส่งเสริมธุรกิจส่งออก ลงทุน และที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย EXIM BANK มีสินเชื่อคงค้าง 137,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,908 ล้านบาท หรือ 8.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการค้า 33,772 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 103,637 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 14.09% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการให้สินเชื่อทั้งหมดของ EXIM BANK ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) 87,888 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นปริมาณธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่ากับ 31,516 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.86% สะท้อนความสำเร็จของ EXIM BANK ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย โดยใช้นโยบาย Dual-track Policy ชูบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank)” ควบคู่กับ “การเป็นศูนย์บริการครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่ SMEs (One Stop Trading Facilitator for SMEs)”


ด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายฐานการค้าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 EXIM BANK มีวงเงินสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 96,381 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อคงค้างจำนวน 62,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,165 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ EXIM BANK สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายการส่งออกและการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพิ่มมากขึ้น โดยครึ่งแรกของปี 2564 มีสินเชื่อคงค้างจำนวน 45,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,903 ล้านบาทหรือคิดเป็น 18.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้รุกตลาด CLMV อาทิ เวียดนาม ที่มีเสถียรภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งยังมีความต้องการการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนจำนวนมากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้านบริการประกันการส่งออกและการลงทุน เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้นำเข้าในต่างประเทศมีโอกาสชำระเงินล่าช้าหรือปฏิเสธการชำระค่าสินค้า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 EXIM BANK มีปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออกและการลงทุนเท่ากับ 96,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 5,828 ล้านบาท หรือ 6.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


นอกจากนี้ EXIM BANK ยังทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงการพักชำระหนี้ รวมทั้งยังให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ผ่านการให้คำปรึกษาและจัดอบรมหรือสัมมนาออนไลน์ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 EXIM BANK ได้ช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินแก่ผู้ประกอบการประมาณ 9,400 ราย เป็นวงเงินรวมกว่า 67,000 ล้านบาท


อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ EXIM BANK มีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ที่ 3.96% โดยมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 5,436 ล้านบาท มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) จำนวน 12,333 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง คิดเป็นอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) 226.86% ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 EXIM BANK มีกำไรสุทธิเท่ากับ 712 ล้านบาท


“ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง EXIM BANK ยังคงเดินหน้า ‘ซ่อม’ อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้กลับมาแข็งแรงและเดินหน้าต่อได้ ‘สร้าง’ อุตสาหกรรมของประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ด้วยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ ‘เสริม’ สมดุลการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดหลักและตลาดใหม่ (New Frontiers) รวมทั้งมุ่งสนับสนุนผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยอย่างครบวงจรตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ไม่ว่าในด้านข้อมูลความรู้และเครื่องมือทางการเงิน โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อรอโอกาสที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอีกครั้งในระยะข้างหน้า” ดร.รักษ์ กล่าว


29 กรกฎาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4EXIM Thailand Announces January-June 2021 Operating Results with Expansion of Credits and Assistance to Over 9,400 Entrepreneurs at All Levels amid the Crisis and Contributing to Business Turnover of Over 87 Billion Baht, 35% Came from SMEs


EXIM Thailand announced its operating results in the first half of 2021, highlighted by its assistance through provision of advice and financial facilities to 9,400 entrepreneurs, involving a total amount of more than 67,000 million baht, amid the COVID-19 pandemic. Its total outstanding loans amounted to 137,409 million baht, a 8.62% growth year-on-year, contributing to a business turnover of 87,888 million baht, of which more than 35% came from SMEs. Outstanding loans for international projects recorded a more than 17% year-on-year growth and those for Thai export and investment in CLMV an over 18% year-on-year growth. With effective control of loan quality, its NPL ratio was 3.96%, down by 2.41%. A net profit of 712 million baht was thus posted in the first half of 2021.


Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that in the first half of 2021, as Thai economy had yet to recover from the new wave of COVID-19 pandemic, EXIM Thailand has expanded its role in supporting Thai entrepreneurs financially and non-financially to consistently sustain and promote export, investment and businesses related to national development to a greater extent. The Bank recorded total outstanding loans of 137,409 million baht, a 10,908 million baht or 8.62% growth year-on-year, comprising 33,772 million baht in trade finance and 103,637 million baht in project finance which represented an as high as 14.09% growth year-on-year. The Bank’s loan approvals contributed to a business turnover of 87,888 million baht, of which 31,516 million baht or 35.86% came from SMEs. This has reflected EXIM Thailand’s success in driving Thailand’s national development based on its Dual-track Policy, reiterating its role as “Thailand Development Bank” alongside performing as “One Stop Trading Facilitator for SMEs.”


In the support for Thai entrepreneurs’ expansion of trade and investment abroad, as of the end of June 2021, EXIM Thailand recorded a total accumulated loan approval amount of 96,381 million baht for international projects, with outstanding loans accounting for 62,079 million baht, a 9,165 million baht or 17.32% growth year-on-year. The Bank has supported Thai entrepreneurs in their expansion of export and investment in CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam). In the first half of 2021, outstanding loans amounted to 45,032 million baht, a 6,903 million baht or 18.10% growth year-on-year. This has reflected EXIM Thailand’s commitment to encouraging Thai entrepreneurs to penetrate CLMV markets, such as Vietnam which has high economic growth and stability and still requires a great number of renewable energy investment projects for the country’s sustainable development looking forward.As regards provision of export credit and investment insurance facilities to enhance Thai exporters and investors’ confidence especially under the current circumstances where importers overseas are likely to delay payment or make no payment, in the first half of 2021, the Bank recorded 96,620 million baht in export credit and investment insurance business turnover, up by 5,828 million baht or 6.42% year-on-year.


EXIM Thailand has still been committed to its support for Thai entrepreneurs financially and non-financially with consistent roll-out of assistance schemes for the clients affected by the existing crisis, covering reduction of interest rates, extension of loan repayment tenor and debt payment suspension in conjunction with data support and knowledge base development to uplift capabilities of entrepreneurs, particularly SMEs, through provision of advice and online training courses or seminars so that they can be adaptable to the current circumstances and continue their business operations. As of the end of June 2021, the Bank rendered financial and non-financial assistances to around 9,400 entrepreneurs, involving a total amount of more than 67,000 million baht.


However, due to the new wave of COVID-19 which had drastically hurt entrepreneurs, EXIM Thailand recorded NPL ratio of 3.96% as of the end of June 2021 with total NPL amount of 5,436 million baht. The Bank set aside allowance for expected credit loss of 12,333 million baht, which was a strong level and constituted an NPL coverage ratio of 226.86%. The Bank thus posted a net profit of 712 million baht in the first half of 2021.


“For the second half of 2021, amid considerable uncertainties in business environment, EXIM Thailand will remain steadfast in ‘rebooting’ industries hit by COVID-19 so that they can recover and move forward, ‘rebuilding’ national industries with high value added via innovation and technology support, and ‘rebalancing’ Thai trade and investment in major markets and new frontiers. The Bank also aims to support Thai exporters and investors end-to-end throughout the supply chain in the areas of knowledge base and financial tools. This will be in line with the government policy and respond to entrepreneurs’ requirements which vary to their business and industrial levels so that they would be well-positioned for business prospects to come with Thai and global economic recovery ahead,” added Dr. Rak.

2 views0 comments