ขยะ...ไม่ใช่ขยะ มาช่วยกันปกป้องโลกจากปัญหามลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนกันเถอะ


เริ่มตั้งแต่วันนี้ เดี๋ยวนี้เลย...

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นนำจิตวิญญาณของการเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์และส่งมอบสิ่งดีให้กับสังคมผ่านแนวคิดหลักปฏิบัติ ทำหน้าที่เป็นองค์กรนำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีอยู่หลายร้อยบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ร่วมมือกันเป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ

หนึ่งในหลากหลายโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นธงนำ คือ “โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน” ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในข้อ 13 “Climate Action” ข้อ 12 “Responsible Consumption and Production” และข้อ 17 “Partnerships for the Goals” เนื่องจากปัญหาขยะ ที่นับวันจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นๆ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี ขยะที่ทุกๆ คนทิ้งจะหมักหมมกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แล้วย้อนกลับส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์เอง

เมื่อปลายปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากความมุ่งมั่นและตั้งใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชักชวนบริษัท ห้างร้านและเครือข่ายกว่า 30 บริษัท ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่ตั้งสำนักงานอยู่ตลอดสองฝั่งแนวถนนรัชดาภิเษก 14 แห่ง รวมถึงผู้ประกอบการทางสังคม องค์กรพันธมิตรในธุรกิจ ด้าน Circular Economy และหน่วยงานภาครัฐ รณรงค์ให้ร่วมกันจัดการกับ “ขยะ” ให้ถูกวิธี โดยย่านถนนรัชดาภิเษกซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานบริษัทพันธมิตรทั้ง 14 แห่งจะมี “วาฬ” ตั้งอยู่เพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์ ตัวแทนของระบบนิเวศ แสดงให้เห็นว่าคนในพื้นที่นี้กำลังใส่ใจและดูแลเรื่องของการ ทิ้งขยะ กำจัดขยะในแบบที่ “ใส่ใจ” จนเหมือนว่า ไม่มีขยะ หรือ ขยะล่องหน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงผลดำเนินการ “โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน” ในงาน Climate Care Forum “Survive Climate Tipping Point” ว่า ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจ โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ ได้ถึง 4,268,495.04 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ (Kg.CO2e) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี จำนวน 474,277 ต้น

“ความร่วมมือของโครงการไม่เพียงแต่สะท้อนออกมาเป็นตัวเลขเท่านั้น ในด้านกระบวนการปฏิบัติ สมาชิกสามารถบริหารจัดการขยะได้ตั้งแต่การแยกขยะจากต้นทางสู่ปลายทาง เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Circular Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น เป็นความพยายามและความตั้งใจของสมาชิกที่ร่วมกันดำเนินงาน โดยใช้หลักการ 3 ด้าน คือ การกำหนดนโยบายกลยุทธ์และการวางแผน ระบบบริหารจัดการขยะ ที่ร่วมดำเนินงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ การวัดค่า วิเคราะห์และประเมิน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิก โดยการสื่อสารในวงกว้าง เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคม

กล่าวได้ว่าการทำงานทั้ง 3 ด้าน คือหัวใจหลักของโครงการ ทำให้โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน บนถนนรัชดาภิเษก เป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการเรียนรู้งานบริหารจัดการขยะ

ในนามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกลูกบ้าน โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ขอชื่นชม และขอขอบคุณในความร่วมมือ ความมุ่งมั่น จนเกิดความสำเร็จในครั้งนี้”


“Care the Whale ขยะล่องหน” ที่ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 1 ปี เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมจนเกิดความมั่นใจที่จะเดินหน้ากันต่อไป...สู่ปีที่ 2 โดยอยากให้ทุกคนปรับมุมคิด “ไม่มีอะไรเป็นขยะ”

ขยะ...ไม่ใช่ขยะ!!!

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ว่าขณะนี้ทุกๆ คนเหลือเวลาไม่มากนัก คือมีเวลาอีกเพียง 6 ปีกว่าในการช่วยกันลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ผลิตมากขึ้นๆ จนป่าในโลกนี้มีไม่พอที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ที่นำมาซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อน

“เราจึงมีเวลาไม่มากนัก จึงต้องทำทั้งสองทางไปพร้อมๆกัน คือด้านหนึ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์ อีกด้านหนึ่งคือเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของพวกเรา

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่า สหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้เซ็นสัญญากลับเข้ามาในสนธิสัญญา Paris Agreement อีกครั้ง ยุโรปได้ตั้งเป้าเป็น Green Zone ในปี 2050 ส่วนประเทศไทย รัฐบาลได้มีการเดินหน้าขอความร่วมมือทำงานร่วมกับภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน โดยล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้มีการห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ดีใจที่หลายบริษัทเริ่มต้นลดขยะในที่ทำงาน บนถนนรัชดาภิเษกแห่งนี้ ถือเป็นหนึ่งในถนนที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ การที่บริษัทห้างร้านและเอกชนบนถนนเส้นนี้ได้รวมตัวกันทำเป็นตัวอย่างที่ดีนั้น ถือว่าเป็นก้าวสำคัญ เปลี่ยนขยะที่เป็นได้แค่ขยะ ให้สามารถนำมาขาย หรือทำประโยชน์ได้อีกครั้ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

ด้านคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ แม่งานคนสำคัญของโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นจากการปรับมุมคิดว่า ไม่มีอะไรในโลกเป็นขยะ ด้วยการชักชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงในย่านรัชดาภิเษก ตั้งแต่หัวถนน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ , เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์, เดอะสตรีท รัชดา, เมืองไทยประกันชีวิต, เมืองไทยประกันภัย ฯลฯ ซึ่งมีแนวความคิดเดียวกันมาร่วมเป็นพันธมิตรจัดการกับปัญหาขยะ

“จากโครงการ เราได้คนอีกกลุ่ม คือแม่บ้าน มาเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน ในโครงการนี้พวกเขาคือพระเอกนางเอก เหมือนเป็นตำรวจขยะ คอยสอดส่องดูแลการแยกขยะ สามารถนำขยะที่คัดแยกแล้วมาเพิ่มมูลค่า นำกลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 20% หรือเพื่อนบ้าน 14 บ้านแทบไม่เหลือโฟม ซึ่งเป็นขยะแล้ว และจากความสำเร็จในปีแรกของโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรได้สานต่อโครงการ เดินหน้าสู่ปีที่ 2


ทั้งนี้จะเห็นว่า ยังมีการผลิตขยะเฉลี่ยคนละ 1 กิโลกรัมต่อวัน นั่นคือจำนวนไม่ลดลงเพียงแต่ย้ายที่ มีบางช่วงที่ขยะตามออฟฟิศลดลงจากการ Work from Home แต่ไปเพิ่มในส่วนของขยะดีลิเวอรี่ตามบ้าน เช่น ขยะจากกล่องบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง หรือ พวกถุงขนม ถุงอาหาร หรือหน้ากากอนามัยซึ่งใช้กันมากในช่วงโควิด-19 ซึ่งมักเป็นปัญหาในการกำจัด

เพราะฉะนั้น แคมเปญหรือการรณรงค์ต้องมีเพิ่มขึ้นในปีนี้ หรือนำไปเพิ่มมูลค่า ซึ่งเรากำลังหาพันธมิตรในการสนับสนุน เช่น นำขยะที่เก็บได้ไปแลกสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องด้วย”


Care the Whale ปี 2 มุ่งขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่นอกถนนรัชดาภิเษก โดยร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ และภาคชุมชน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น เครือข่ายโรงพยาบาลพริ้นซ์ สมุทรปราการ, บริษัท ทีวี ไดเร็ค ย่านวัชรพล, คอนโดเดอะไลน์ ย่านอโศก-ดินแดง ในกลุ่มบริษัทแสนสิริ พร้อมพัฒนา Climate Care Calculator Digital Platform เป็นเครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และคำนวณเป็นตัววัดผลค่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีเจ้าภาพ ทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวเราเอง” คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อลดขยะ และทำให้ขยะ...ไม่ใช่ขยะ

28 views0 comments

For advertising please call: 02-2534691