top of page
327304.jpg

กรุงไทยพร้อมลุยปี 63 ประกาศจุดยืนเคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ ยกระดับขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเงิน



ธนาคารกรุงไทยประกาศจุดยืน เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งมั่นดูแล ลูกค้า ประชาชน พนักงานและผู้ถือหุ้น ขยายบริการและผลิตภัณฑ์ผ่าน 5 Ecosystem นำข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์และตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้ากลุ่มต่างๆ และยังนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐ ผลักดันการวางโครงสร้างทางการเงินผ่านระบบดิจิทัล เดินหน้าเป็น Open Banking หลังประสบความสำเร็จในการให้บริการกับประชาชนที่ร่วมโครงการชิมช้อปใช้ ล่าสุดออกภาพยนตร์โฆษณาชุดเงินกำลังจะหมุนไป 2019   เพื่อยืนยันการยืนหยัดคู่คนไทย  และสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินสู่ระดับฐานราก

 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ โดยให้ความช่วยเหลือลูกค้าและคนไทยในทุกวิกฤติ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนโครงการชิมช้อปใช้ ตามวิสัยทัศน์ Growing Together หรือ กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ 1.ลูกค้า โดยเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วย Financial Solution ที่ครบวงจร ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต 2.ประชาชน นำนวัตกรรมมายกระดับการทำธุรกรรมการเงินของประชาชนไทย ผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง  รวมถึงตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent) 3. พนักงาน  มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการและคุณธรรม 4. ผู้ถือหุ้น  มุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น


ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับ 5 Ecosystem ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่ประชาชน เป็นกลไกในการผลักดันนโยบายสำคัญๆของประเทศ กลุ่มการชำระเงิน พัฒนานวัตกรรมการชำระเงินที่ครบวงจร เป็น ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ขยายบริการทางการเงินผ่าน Krungthai Corporate Online บริการจ่ายเงินเดือน บริการจ่ายเงินคู่ค้าด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน พัฒนา University แอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล กลุ่มระบบขนส่ง ติดตั้งระบบชำระเงินด้วย QR Code ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับชำระเงินในรถโดยสาร ขสมก. 3,000 คัน


ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังได้เร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยยึด Customer Centricity & Solutions หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segments นำ Data Analytics มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และแก้ไข Pain Point  ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของธนาคาร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทั้งลูกค้าในกลุ่ม sSME  ลูกค้า Wealth ลูกค้ากลุ่มภาครัฐ กลุ่มมนุษย์เงินเดือน ตลอดจนกลุ่มนักศึกษา


นายผยง ศรีวณิช ได้กล่าวต่อไปว่า นอกจาก 4 แกนหลัก 5 Ecosystem  และการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ Segments แล้ว ธนาคารได้ลงทุนครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่สามารถเชื่อมต่อทุกความต้องการของลูกค้า   ที่สำคัญได้เริ่มต้นการเป็น Open Banking  ที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงิน โดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร ซึ่งเป็นพลังที่ไร้ขีดจำกัดในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พลิกโฉมสาขา เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า นำร่องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยบูรพา สิงห์ คอมเพล็กซ์ และโรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว  ปรับโฉมเครื่อง ATM และ ADM กว่า 11,000 เครื่อง ให้ทันสมัย ทำธุรกรรมได้ง่ายและปลอดภัย อีกทั้งธนาคารยังได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว การออมผ่านพันธบัตรรัฐบาล


จากความสำเร็จของกรุงไทย NEXT ที่มีผู้ใช้งานมากถึง  7 ล้านราย มียอดทำธุรกรรมกว่า 1 พันล้านรายการ  กรุงไทย Connext  มีผู้ใช้งาน 5 ล้านราย บัตร Krungthai Travel card บัตรแรกที่สามารถแลกเงินตราต่างประเทศได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงในอัตราพิเศษถึง 19 สกุลเงินหลัก มีผู้ถือบัตรกว่า 5 แสนราย ผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 5 ล้านราย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านราย โครงการชิมช้อปใช้ ที่ให้บริการแอปพลิเคชั่นเป๋าตังกับประชาชน 15 ล้านราย  แอปพลิเคชั่นถุงเงินกับร้านค้ากว่า 1.6 แสนแห่ง ตลอดจนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำนวน 8.8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ทำให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคารพร้อมเป็นผู้นำในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์และทิศทางที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทยที่อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย


นายผยง ศรีวณิช กล่าวในตอนท้ายว่า  เพื่อตอกย้ำ Positioning  ธนาคารได้ออกภาพยนตร์โฆษณาชุด เงินกำลังจะหมุนไป กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ชุมชน  โดยนำภาพยนตร์ชุดเงินหมุนที่โด่งดังมากเมื่อสิบกว่าที่ผ่านมา มาทำใน Version ใหม่ ด้วยแนวคิด ไม่ว่าเงินจะอยู่ในรูปแบบไหน ธนาคารกรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ และมั่นใจว่าในปี 2563 ธนาคารจะยังคงเดินหน้าเคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ ด้วย Solution ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินแบบครบวงจร

3 views

Comments


bottom of page