top of page
327304.jpg

ก.ล.ต.พร้อมช่วยดูแล ผู้ถือหุ้นกู้การบินไทย

ก.ล.ต. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ “ผู้ถือหุ้นกู้การบินไทยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา” ให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องนำไปใช้กรอกคำขอรับชำระหนี้ รวมทั้งตอบข้อซักถามและรับประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้การบินไทยทั้งหมด

รายงานข่าวจาก สำนักงานก.ล.ต. แจ้งว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย (THAI) และตั้งผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้นตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปคือ ผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้คืน

ในชั้นนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างมาก เพราะอาจไม่เข้าใจและพลาดจังหวะการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีได้ ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทย” และ สำนักงาน ก.ล.ต. ก็ได้ร่วมทำหน้าที่ในศูนย์ดังกล่าวเพื่อเป็นตัวกลางประสานงานให้ความสะดวกกับผู้ถือหุ้นกู้การบินไทยด้วย

โดยในการดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้นั้น ผู้ถือหุ้นกู้บุคคลธรรมดา ต้องลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.led.go.th/tgreorg/index.asp ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่คำสั่งศาลได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

หากผู้ถือหุ้นกู้รายใดไม่สะดวกยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์สามารถนำเอกสารไปยื่นขอรับชำระหนี้ด้วยตนเอง ณ จุดบริการต่าง ๆ ของ 4 หน่วยงาน ได้แก่


1. บริษัท การบินไทย สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 1 สำหรับมูลหนี้ทุกประเภท

2. กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์, สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ, ศูนย์บังคับคดีล้มละลาย

ส่วนหน้า (ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ชั้น 2) สำหรับมูลหนี้ทุกประเภท

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ สำหรับหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์

สำหรับจุดบริการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ในทุกขั้นตอน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ชั้น G อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต ตามวันและเวลาราชการ ระหว่าง 08.30-16.30 น.

“ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ร่วมกับบริษัท การบินไทย ได้พัฒนาเว็บไซต์ www.tgbondinfo.com เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทยสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดหนี้ของตนได้ รวมทั้งมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องนำไปใช้กรอกคำขอรับชำระหนี้ไว้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ก.ล.ต. พร้อมตอบข้อซักถามและรับประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ โดยสามารถโทร.สอบถามได้ที่ สายด่วนผู้ถือหุ้นกู้การบินไทย 1207 กด 9 ได้”

36 views

Comments


bottom of page