top of page
327304.jpg

บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์ผลงานจ่ายปันผลกองต่างประเทศ หุ้นญี่ปุ่น-หุ้นโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-หุ้นผันผวนต่ำ รวม

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศพร้อมกัน 3 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBNK225D) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBLEQ) ซึ่งทั้ง 2 กองนี้เป็นกองทุน 4 ดาวมอร์นิ่งสตาร์ และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBGPROP) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นี้ รวมมูลค่ากว่า 46 ล้านบาท

สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBNK225D) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 และกำไรสะสม โดยจ่ายในอัตรา 0.4385 บาทต่อหน่วย มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.2398 บาทต่อหน่วยไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คงเหลือจ่ายปันผลในงวดนี้ 0.1987 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 10 รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.2098 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2556) โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 15.07% (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2562) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารงานโดย Nomura Asset Management Co.,Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในสกุลเงินเยน (JPY) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน

ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 และตราสารทุนที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ225 ในสัดส่วนการลงทุนเดียวกับจำนวนหุ้นในดัชนีนิคเคอิ 225 (Nikkei 225 Index หรือ Nikkei Stock Average) มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนในต่างประเทศ

ส่วนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (SCBLEQ) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2251 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 7 รวมจ่ายปันผลจำนวน 1.2561 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559) มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 16.69% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2562) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) บริหารโดย AllianceBernstein L.P โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ลงทุนในหุ้นทั่วโลกมีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active) โดยการคัดเลือกหุ้นในพอร์ตที่มีคุณภาพดี มีความผันผวนต่ำ ราคาน่าสนใจ สามารถลดความผันผวนในพอร์ตโดยรวมได้ ปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนในหุ้น 70 - 90 ตัว กระจายการลงทุนไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มไอที การเงิน เฮลท์แคร์ และสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ฯลฯ

และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBGPROP) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 จ่ายปันผลในอัตรา 0.4193 บาทต่อหน่วย โดยมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ในอัตรา 0.2023 บาทต่อหน่วย และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ในอัตรา 0.1011 บาทต่อหน่วย คงเหลือจ่ายปันผลในงวดนี้ 0.1159 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 7 รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.9089 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559) มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 20.47% (ข้อมูล ณ วันที่ 21ต.ค. 2562) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Real Estate Securities (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน D2 USD ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Global Funds จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนหลักมีนโยบายเพิ่มผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินรวมในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทที่มุ่งเน้นด้านที่พักอาศัยและ/หรืออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์และ real estate holding companies เช่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย

6 views
bottom of page