top of page
312345.jpg

ธนาคารออมสินคว้ารางวัล องค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awards


ป.ป.ช.ประกาศให้ธนาคารออมสิน เป็นองค์กรโปร่งใส จากการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าองค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ถือกำเนิดจากพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 6 ดำเนินภารกิจด้านส่งเสริมการออม ส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการที่ดีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นับตั้งแต่ปี 2552 ธนาคารออมสินได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (2552-2555) ประกอบกับปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯในระยะที่ 2 (2556-2560) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีเจตนารมย์เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ สนับสนุนพันธกิจการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ โดยธนาคารออมสินได้สื่อสารผ่านช่องทางการจัดกิจกรรม “ออมสินสีขาว” อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯในระยะที่ 3 (2561-2564)

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส จากการเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประจำปี 2561 ซึ่งคณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลได้ดำเนินการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า “ธนาคารออมสิน เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)” ซึ่งรางวัลดังกล่าว ป.ป.ช.จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ที่เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีความเป็นมาตรฐานในเวทีสากล ตลอดจนเป็นการสร้างค่านิยมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) บรรษัทภิบาล(Corporate Governance) มีจรรยาบรรรณทางการค้า(Code of Conduct) และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อตรง ที่ธนาคารออมสินได้รับเป็นผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทุกคนได้รวมใจยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตลอดมา ซึ่งจะช่วยยกระดับความโปร่งใสให้ธนาคารออมสิน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2562 ในการมุ่งสูการเป็นองค์กรที่เติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม” นายชาติชาย กล่าวในที่สุด

6 views
bottom of page