top of page
347550.jpg

ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมรายงานประจำปี 2560 สำหรับความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาและพิธีมอบทุนการศึกษาระหว่างบริษัทฯ กับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PPC) โดย คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) แก่ผู้แทนนักศึกษาปริญญาโทของ PPC ในโอกาสที่ PPC ครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และคณะทำงานของโครงการเข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ชั้น12 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

1 view
bottom of page