top of page
327304.jpg

บัวหลวงปัจจัย 4 เตรียมประกาศจ่ายปันผล


กองทุนบัวหลวงกำลังพิจารณาที่จะประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ในช่วงสัปดาห์หน้า หลังจากที่เห็นแนวโน้มว่า ในปีนี้ผลประกอบการโดยรวมของกองทุนนี้ จะเป็นไปในทิศทางที่ดี

นโยบายของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 มุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ยังต้องมีการบริโภค เพราะว่าเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีพของคนในสังคม นอกจากนี้แล้ว กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ยังนำหน้าไปตามเทรนด์ใหม่ของการใช้ชีวิตดี “กินดี อยู่ดี ดูดี สุขภาพดี”

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC) กำลังพิจารณาที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลในช่วงสัปดาห์หน้า เพื่อที่จะตอบแทนนักลงทุนที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของกองทุนบัวหลวงที่บริหารกองทุนนี้

“ที่ผ่านมา กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยปีนี้จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอีก ถึงแม้ที่ผ่านมา ราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มปัจจัย 4 จะมีความผันผวนบ้าง แต่ก็เป็นธุรกิจที่คนต้องกินต้องใช้ ทำให้ระหว่างทาง กองทุนBBASIC เองก็จะสะสมผลกำไรที่ได้มา และเป็นสาเหตุให้ถึงแม้จะเป็นช่วงที่หุ้นผันผวน กองทุนก็จะยังสามารถจ่ายปันผลออกได้ เพื่อที่จะตอบแทนนักลงทุน” นายพีรพงศ์ กล่าว

กระแส Megatrends เช่น การขยายตัวของสังคมเมืองสู่หัวเมืองใหญ่ (Urbanization) การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี Digitalization ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ทำให้มีสินค้าและบริการที่หลายหลากที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ แต่สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคโดยไม่ลดลง

BBASIC มีนโยบายเน้นการลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 (สุขภาพ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกองทุนบัวหลวงเชื่อมั่นว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ผลประกอบการในเซ็คเตอร์นี้จะออกมาดี โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจการบริการ ได้แก่ หมวดการแพทย์ และหมวดพาณิชย์ รวมกันเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน BBASIC เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ซึ่งได้รับประโยชน์จากเทรนด์ใหม่ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปเงินปันผลระหว่างการลงทุนในระยะยาว โดยไม่หวั่นไหวกับความผันผวนในระยะสั้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกองทุน BBASIC หรือขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบมจ.หลักทรัพย์ ภัทร

38 views
bottom of page