top of page
295899.jpg

TOP ผู้นำความยั่งยืน DJSI ระดับ Gold Class 5 ปีซ้อน


TOP ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้จัดประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้เป็นผู้นำระดับ Gold Class ด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2018

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) กล่าวว่า บริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 3,501 แห่ง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนโดย RobecoSAM โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 60 อุตสาหกรรม โดย Gold Class ถือเป็นระดับสูงสุด กล่าวคือเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการความยั่งยืน เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสร้างโอกาสต่อธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ในปีนี้ RobecoSAM มีมุมมองต่ออุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการเปลี่ยนน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้ต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวัง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการกลั่น การควบคุมต้นทุน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและใบอนุญาตต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ

RobecoSAM มองว่าบริษัทที่เป็นผู้นำคือบริษัทที่สามารถลดผลกระทบและจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับสมดุลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดคาร์บอนต่ำในอนาคต โดยการปรับโครงสร้างการลงทุน หรือ Business portfolio ที่แสดงถึงกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศที่กำลังทวีความสำคัญในอนาคต” นายอธิคม กล่าว

ทั้งนี้ปรากฏผลว่า ไทยออยล์ ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นผู้นำระดับ Gold Class ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จากที่ก่อนหน้านี้คือ เดือนมกราคม 2557 ไทยออยล์ไ ด้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระดับ Gold Class ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2014 และได้จัดอันดับ ตลาดจนล่าสุดในปี 2561 นี้

19 views
bottom of page