Seminarr.png

ธนาคารออมสิน รับรางวัล Best Brotherhood of the year

July 26, 2019

 

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2019 สาขา Best Brotherhood of the year ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทสตาร์อัพ ตลอดจนมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในไทยให้สามารถยกระดับการเติบโตสู่ระดับโลก 

สำหรับการมอบรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2019 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย, มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาประชาคมสตาร์ทอัพของไทย, ผลิตภัณฑ์ บริการ รูปแบบธุรกิจมีความเป็นนวัตกรรม, ความสามารถของผู้ก่อตั้งและทีมงาน และศักยภาพในการเติบโต ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถ.สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้ 

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691