top of page
347550.jpg

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดตัวสินเชื่อ OTOP ส่งเสริมธุรกิจชุมชน ไม่ต้องใช้หลักประกัน


กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2566 – ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP” ให้สินเชื่อแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตชุมชนทั้งรายกลุ่มและเจ้าของรายเดียว ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโต ยั่งยืน และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น


นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารไทยเครดิตมุ่งมั่นสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ตามปรัชญา Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ ไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นจะเป็นใคร มีธุรกิจขนาดเล็กเพียงใด ธนาคารก็ต้องการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมได้ ซึ่งผู้ประกอบการ OTOP เองก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจระดับชุมชน เราจึงต้องการให้ธุรกิจ OTOP มีความแข็งแรงอย่างยั่งยืน เพราะหากรากฐานเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งไปด้วย”


นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารฯ พร้อมส่งเสริมธุรกิจรายย่อยของผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายช่องทางการค้าขายให้มากขึ้น เมื่อธุรกิจ OTOP แข็งแรง คนในชุมชนแห็นความสำคัญ ก็จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนสินค้า OTOP ให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ มีศักยภาพในการส่งออก สามารถพัฒนาสู่สากล และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรวมในที่สุด”

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP ให้วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท สำหรับขยายธุรกิจ หรือใช้หมุนเวียนในกิจการเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจสามารถสมัครขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP ได้ที่ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ของธนาคารไทยเครดิตทั้ง 267 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และใบรับรองที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับ 3-5 ดาว และธุรกิจของผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โปรดพิจารณารายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP ใน www.tcrbank.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โทร. 0 2697 5454

4 views

Commenti


bottom of page