top of page
327304.jpg

RATCH เดินหน้าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (PPO) เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR

RATCH เดินหน้าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (PPO) เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รุกเสริมแกร่งขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

บมจ. ราช กรุ๊ป’ หรือ RATCH หรือ บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering หรือ PPO) พร้อมกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ Record date วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นี้ รุกเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุน รับแผนขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศภายใน 3 ปีข้างหน้า ดันมูลค่ากิจการให้ถึง 200,000 ล้านบาท


นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH หรือ บริษัทฯ ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น RATCH มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 14,500,000,000 บาท เป็น 22,192,307,700 บาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาทนั้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) พร้อมกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)


สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสามารถรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การนำเงินไปลงทุนในโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ พร้อมผลักดันมูลค่ากิจการให้ถึง 200,000 ล้านบาท ตอกย้ำแผนการเติบโตที่ชัดเจนโดยมุ่งสู่การพัฒนาพลังงานทดแทนและการขยายกิจการที่ยั่งยืนในระยะยาว ส่งผลทำให้ RATCH เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตและมีผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ตามนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)


6 views

Comentários


bottom of page