top of page
327304.jpg

ออมสิน เผยปี 64 ปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต ชูผลงานนำกำไรทำภารกิจเพื่อสัง


ออมสิน เผยปี 64 ปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต

ชูผลงานนำกำไรทำภารกิจเพื่อสังคม และการปล่อยสินเชื่อผ่านแอป MyMo สำเร็จเป็นครั้งแรก


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” ยึดหลักบริหารจัดการนำกำไรส่วนหนึ่งจากการประกอบธุรกิจปกติมาสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมียอดสินทรัพย์รวม 3,045,000 ล้านบาท สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ มียอดเงินฝากรวม 2,576,934 ล้านบาท ยอดสินเชื่อรวม 2,270,281 ล้านบาท โดยเป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 590,000 ล้านบาท และระดับความแข็งแกร่งพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 16.06% นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้อยู่ในระดับต่ำ 2.5% ของสินเชื่อรวม และมีเงินสำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากหนี้เสีย รวม 93,000 ล้านบาท สูงที่สุดในรอบหลายปี คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPLs (Coverage Ratio) สะท้อนความมั่นคงมีเสถียรภาพของธนาคารที่ระดับ 165.09% ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนการดำเนินงาน (Cost Reduction Program) สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี และทำกำไรได้ในระดับที่เหมาะสม รวม 25,260 ล้านบาท โดยธนาคารได้จัดสรรกำไรสำหรับทำภารกิจช่วยสังคมตามนโยบายรัฐ และนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินจำนวนกว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดนำส่งสูงสุดอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง


ทั้งนี้ ด้วยบทบาทภารกิจธนาคารเพื่อสังคมในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ รวม 36 โครงการ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคน โดยธนาคารประสบความสำเร็จในการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอป MyMo (Digital Lending) ให้ลูกค้าเป็นจำนวนกว่า 1.5 ล้านราย ทำให้สะดวกรวดเร็ว ลูกค้าได้รับเงินกู้โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร รวมถึงผลงานสำคัญในการเข้าทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ สร้างแรงกดดันให้เกิดการลดโครงสร้างดอกเบี้ยทั้งตลาด ซึ่งสามารถปล่อยสินเชื่อรวม 12,000 ล้านบาท ช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่ถูกลงและเป็นธรรม


สำหรับปี 2565 ธนาคารเดินหน้าบทบาทธนาคารเพื่อสังคม มุ่งเน้นดำเนินการภารกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือขาดรายได้ด้วยเหตุโควิด-19 การจัดทำโครงการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก เพื่อช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ด้วยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม การยกระดับบริการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอป MyMo (Digital Lending) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล Alternative Data Analytic รวมถึงการขยายบทบาทส่งเสริมการออมโดยให้ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรตามกรอบแนวคิด ESG และ BCP Model ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมผ่านการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสมดุลของปัจจัยความสำเร็จ 3 P (People - Planet - Profit) อันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระดับองค์กร สังคม และระดับประเทศ

13 views

Comentarios


bottom of page