top of page
347550.jpg

ธอส.มอบอาคารเรียน และมอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่โขง ต.นาเกรียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จั ดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ร่วมกิจกรรมส่งมอบอาคารเรียน “โครงการสร้างอาคารเรียนในถิ่ นทุรกันดาร” ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่โขง ตำบลนาเกรียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจตุพงศ์ วรส ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ สำหรับอาคารเรียน เป็นอาคารเรียนแบบชั้นเดียว มีทั้งหมด 6 ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียน 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง และห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง พร้อมกันนี้ ธอส.ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนั กเรียนที่เรียนดี จำนวน 40 ทุน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนการสอนสำหรับใช้ในอาคารเรียน ซึ่งผู้บริหาร และพนักงาน ธอส.รวมน้ำใจร่วมบริ จาคและสมทบทุน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ งในนโยบายเพื่อช่วยเหลื อแสดงความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่โขง ตำบลนาเกรียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

18 views

Comments


bottom of page