top of page
347550.jpg

EXIM BANK ต่อวาระ 'พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สมัยที่ 2คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีมติเป็นเอกฉันท์ต่อวาระให้นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK อีก 1 สมัย มีระยะเวลา 8 เดือน จนกว่านายพิศิษฐ์จะมีอายุครบ 60 ปี โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ นายพิศิษฐ์ครบวาระ 4 ปีแรกสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 และครบวาระที่ 2 สิ้นเดือนมกราคม 2564


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคาร EXIM BANK มีมติเอกฉันท์ให้ต่อวาระนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งจะครบวาระ 4 ปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK สมัยที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 เนื่องจากการบริหารงานของนายพิศิษฐ์ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาทำให้ EXIM BANK มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเติบโตทั้งด้านสินเชื่อและการรับประกัน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจและบริการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยแม้ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง EXIM BANK โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

18 views

Comments


bottom of page