top of page
347550.jpg

“ชับบ์สามัคคีประกันภัยมอบสินไหมทดแทนจำนวนกว่า 12 ล้านบาท” จากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารตะวันแดง มหาซน


30 มกราคม 2563 ประเทศไทย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ามอบสินไหมทดแทน จากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารตะวันแดง มหาซน ณ อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ ประทีปฉาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิว ตะวันแดง อุบล จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 12,385,427.65 บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) จาก นายเจษฎา เสถียรรัมย์ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย (ขวามือ)

10 views

Comments


bottom of page