top of page
347550.jpg

"เซ็นทรัลพัฒนา" ตอกย้ำเบอร์ 1 อสังหาริมทรัพย์ไทยหนึ่งเดียว ติดอับดับดัชนีดาวน์โจนส์ DJSI World


“เซ็นทรัลพัฒนา” ตอกย้ำเบอร์ 1 อสังหาริมทรัพย์ไทยหนึ่งเดียว ติดอับดับดัชนีดาวน์โจนส์ DJSI World ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน เติบโตมั่นคง 9 เดือนยังกำไร 7.5 พันล้านบาท


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต, และเซ็นทรัล วิลเลจ ยืนหยัดเป็นผู้นำอันดับ 1 โดยเป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกให้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน และติดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งตอกย้ำการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนาที่มีความแข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว และพร้อมเป็นกำลังหลักที่ช่วยสนับสนุนประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป


นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์การค้า 34 แห่งในไทยและต่างประเทศ โดยยังคงความเป็นผู้นำในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคมไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง การที่บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามิกซ์ยูสโปรเจ็คหลากหลายโครงการได้ช่วยสร้างอาชีพ สร้างโอกาส ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ สร้างการเติบโตและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการทำธุรกิจโดยยึดมั่นในความมีส่วนร่วมและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงทำให้ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ DJSI นับเป็นความภาคภูมิใจของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทคนไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ”


เซ็นทรัลพัฒนา เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าองค์กรสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนียั่งยืนระดับโลก DJSI World 2020 ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุนซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจทั่วโลกว่าบริษัทที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนได้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงความยั่งยืนใน 3 ด้านทั้งเศรษฐกิจ-สังคม-และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ

1) ด้านเศรษฐกิจ: ทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ช่วยให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ในท้องถิ่น การส่งเสริม SMEs ท้องถิ่น และการพัฒนาผู้ประกอบรายย่อย รวมถึงโครงการต่างๆ ที่กระตุ้นเศรษฐกิจระดับประเทศ 2) ด้านสังคม: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน สร้างพื้นที่พบปะและสันทนาการ รวมถึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของชุมชน และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม: มุ่งสร้างความยั่งยืนภายใต้โครงการ Journey to Zero เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้โซลาร์เซลล์ในศูนย์การค้า, การใช้น้ำรีไซเคิล, การจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป็นต้น


สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563 ยังคงมีกำไร โดยมีรายได้รวม 7,599 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,481 ล้านบาท และมีการฟื้นตัวจากไตรมาส 2 อย่างมาก ในขณะที่ภาพรวมงวดเก้าเดือนของปี 2563 ถือว่าบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี โดยผลการดำเนินงานรวมตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 23,753 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 7,540 ล้านบาท

30 views

Comments


bottom of page