top of page
327304.jpg

CMRI เสริมแกร่งตลาดทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเปิดตัว “สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน” เสริมความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนไทย

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) เสริมความแข็งแกร่งเปิดตัว สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI) ผลิตงานวิจัยคุณภาพ พร้อมเป็นศูนย์รวมงานวิจัยและข้อมูลด้านตลาดทุน การลงทุน และเศรษฐกิจ ผ่าน www.cmri.or.th

นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ หัวหน้าสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ภายใต้การทำงานของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน มุ่งสนับสนุนการผลิตงานวิจัยคุณภาพ ให้มีองค์ความรู้ที่กว้างและลึก พร้อมพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดทุนและเศรษฐกิจ รวมถึงให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลาย ช่วยเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย โดย CMRI จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ CMDF ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ซึ่ง CMRI จะเน้นการทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้กับตลาดทุนไทย และเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติกับตลาดทุนไทย

ทั้งนี้ CMDF ได้กำหนดงาน Official Launch Thailand Capital Market Research Institute (CMRI) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ โดยรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ CMRI อาทิ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, ดร. คณิศ แสงสุพรรณ, นายบรรยง พงษ์พานิช, นายสุรพล โอภาสเสถียร, ดร. ภากร ปีตธวัชชัย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานอนุกรรมการวิจัย ที่ร่วมให้ข้อมูลถึง 1. บทบาท หน้าที่ แนวทางการดำเนินการของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน Capital Market Research Institute (CMRI) 2. การสนับสนุนงานวิจัย-ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยและขั้นตอนในการสมัครทุน รวมถึงการสนับสนุนฐานข้อมูลการเงินและตลาดทุนในระดับสากลและของประเทศไทย 3. เครือข่ายนักวิจัยด้านการเงินและตลาดทุน-ความร่วมมือและเครือข่ายนักวิจัย ในภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ, เผยแพร่งานวิจัย การจัดสัมมนาในระดับประเทศและระดับสากล, การเผยแพร่งานวิจัยและเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านเว็บไซต์ www.cmri.or.th

นอกจากนี้ CMRI ได้ทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยพันธมิตร อาทิ SET Research ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน เศรษฐกิจ และสังคม

16 views

Comments


bottom of page