top of page
347550.jpg

TNR เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.24 บาท

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และความห่วงใยด้านความปลอดภัยผู้ถือหุ้นทุกราย ล่าสุด ผู้บริหาร บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้หรือ TNR ‘อมร ดารารัตนโรจน์’ แจ้งมติบอร์ดเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM) อย่างไม่มีกำหนดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาด พร้อมมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราเดิมที่ 0.24 บาทต่อหุ้นในวันที่ 29 เม.ย.นี้ แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี และหากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายจะแจ้งวันจัดการประชุมให้ทราบอีกครั้ง


10 views

Kommentare


bottom of page