top of page
347550.jpg

STA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.65 บาทต่อหุ้น

ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล’ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 998.4 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วทั้งหมดในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทจ่าย เงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรารวม 4.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,374.4 ล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 เมษายนนี้ และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

11 views

Comments


bottom of page