top of page
347550.jpg

ธนาคารออมสิน เป็น 20 Best Bank 2020 ธนาคารที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัล "Best Bank 2020" ธนาคารยอดเยี่ยมประจำปี 2020 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก Mr.Michel Araneta (นายไมเคิล อาราเนตา) รองประธานกรรมการ IDC Financial Insights Asia/Pacific ประเทศสิงคโปร์ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดย IDC Financial Insights ได้ประกาศให้ธนาคารออมสิน เป็น 1 ใน 20 ธนาคารยอดเยี่ยมประจำปี 2020 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการสำรวจและวิเคราะห์การดำเนินงานของธนาคารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรับมือกับโลกการเงินในยุคใหม่ โดยพิจารณาจากความสำเร็จขององค์กรในด้านนวัตกรรมดิจิทัล ประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านไอที และการเติบโตของธุรกิจหลัก

3 views

コメント


bottom of page