top of page
347550.jpg

ออมสิน ช่วยภัยน้ำท่วมภาคเหนือให้กู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% โดย 3 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย


ออมสิน ช่วยภัยน้ำท่วมภาคเหนือ

ให้กู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% โดย 3 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย

ซ่อมแซมบ้าน-ที่พักอาศัย ให้กู้ 500,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0%


ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่สำรวจภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาเบื้องต้น พร้อมให้กู้ “ซ่อมแซมที่พักอาศัย” สูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% ขณะที่เงินกู้ฉุกเฉิน “สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า รายละ 50,000 บาท ปีแรกดอกเบี้ย 0% ใน 3 เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายเงินงวด


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยให้กู้ “สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ” ทั้งลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยพิบัติเพื่อนำไปซ่อมแซมหรือต่อเติมส่วนที่เสียหาย โดยให้กู้ได้ 100% ของราคาประเมินเฉพาะที่จะซ่อมแซมต่อเติม แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 40 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่ 0% ปีที่ 2-3 อัตราดกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และ ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.245% ต่อปี)


นอกจากนี้ ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อยื่นกู้เงินฉุกเฉิน “สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขัง/อุทกภัย/ภัยพิบัติ ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ชำระเงินคืนเป็นรายเดือน ผ่อนชำระได้ 3-5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% ต่อเดือน โดยที่ 3 เดือนแรกไม่ต้องชำระ หลังจากนั้น ปีที่ 2-5 คิดอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน (Flat Rate) ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อด้วย ใช้บุคคลค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 คน มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1 คน หรือใช้บัญชีเงินฝาก/สลากออมสินพิเศษ/อสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน ซึ่งธนาคารออมสินจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2% ต่อปีของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปจนครบสัญญา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 หรือสามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน.

12 views

Σχόλια


bottom of page