top of page
327304.jpg

กบข. เดินถูกทางทำผลตอบแทนสูง...รอไฟเขียวเพิ่มเพดานต่างประเทศ

กบข.เดินกลยุทธ์ถูกทาง สามารถทำผลตอบแทนการลงทุนกองสมาชิกปี 2562 ได้สูงถึง 5.73% ด้วยการกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนต่ำ ส่วนปี 2563 ยังเน้นกลยุทธ์เดิม คาดผลตอบแทนดีขึ้นหากได้ไฟเขียวขยายเพดานลงทุนต่างประเทศเพิ่มเป็น 40%


นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวถึงผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 ของ กบข. ว่าสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนสำหรับสมาชิกได้ 5.73% อันเนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนต่ำ โดยในปี 2562 สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงประกอบด้วย ตราสารทุนโลก 18.38% กองทุนแอปโซลูทรีเทิร์น 13.33% ไพรเวทอิควิตี้ 6.38% และอสังหาริมทรัพย์ 6.16% ในขณะที่ตราสารหนี้ไทยและตราสารทุนไทยให้ผลตอบแทน 4.38% และ 2.36%


สำหรับปี 2563 กบข. ยังคงนโยบายเดิมไว้ คือ ทั้งนี้ กบข. ประเมินว่าจากการผ่อนคลายความกังวลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับสภาพคล่องในตลาดเงินโลกที่ยังคงมีอยู่ในระดับสูง จะเป็นปัจจัยบวกส่งผลให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวสูงกว่าในปีที่ผ่านมา แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง และปัจจัยความไม่แน่นอนจากผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนก็ตาม


“กบข. ตั้งเป้ากระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงและความผันผวนต่ำในปี 2563 แต่ทั้งนี้ก็ต้องหลังจากได้รับอนุมัติให้ขยายเพดานการลงทุนไปต่างประเทศจาก 30% เป็น 40% ของสินทรัพย์รวม”


สำหรับภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศนั้น นายวิทัย คาดว่าจะขยายตัวดีต่อเนื่องจากปี 2562 โดยได้รับอานิสงส์จากการบริโภคในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นอันเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ การประกันรายได้สำหรับเกษตรกร การลดค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย และมาตรการ ‘ชิม ช้อป ใช้’ โดยในปี 2563 หลังจากสภาผ่าน พ.ร.บ. งบประมาณ รัฐบาลน่าจะสามารถออกมาตรการในลักษณะเดียวกันเพิ่มเติม รวมถึงภาครัฐสามารถใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคได้มากขึ้น


ทั้งนี้ กบข. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตัวประมาณ 2.8-3.0% โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1%

2 views

Comments


bottom of page