top of page
347550.jpg

EP จ่ายปันผล อัตรา 0.25 บ./หุ้น พ่วง EP-W4 ฟรี สัดส่วน 4 หุ้นเดิม : 1 วอร์แรนท์

EP จ่ายปันผล อัตรา 0.25 บ./หุ้น

พ่วง EP-W4 ฟรี สัดส่วน 4 หุ้นเดิม : 1 วอร์แรนท์

หนุนเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็น 5 พันลบ.รุกขยายลงทุนโรงไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้น EP ยกมือหนุนรับมติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.25 บาท เตรียมรับทรัพย์ 12 พ.ค.นี้ พร้อมจัดสรรวอร์แรนท์ครั้งที่ 4 ( EP-W4) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมฟรี ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 วอร์แรนท์ รวมทั้งอนุมัติขยายวงเงินออกหุ้นกู้จากเดิม 3,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท ฟาก"ยุทธ ชินสุภัคกุล"บิ๊กบอส ระบุปี65 เดินหน้ารุกขยายการลงทุนโรงไฟ้ฟ้าต่อเนื่อง เล็งปิดดีลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศกลุ่มอาเซียนเพิ่มภายในปีนี้

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EP เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 มีมติอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2564 และจากกําไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงินประมาณ 233.13 ล้านบาท สําหรับจํานวนหุ้น 932,507,097 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

รวมถึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EP-W4) จํานวนไม่เกิน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย หลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.30 บาท

ตลอดจนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวน 233,126,774 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จํานวน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 932,507,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 1,165,633,871 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 1,165,633,871 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่4 (“EP-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่4(EP-W4) (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565

นอกจากนี้ยังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน การชําระคืนเงินกู้และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท

"การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรวอร์แรนท์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมั่นใจว่าบริษัทฯจะยังรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว" นายยุทธกล่าว

สำหรับภาพการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯมีแผนขยายการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ COD ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม(วินด์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ และอีก 60 เมกะวัตต์ในเดือนมิถุนายน 2565 นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ได้เข้าไปศึกษาพัฒนาพลังงานไฟฟ้ากังหันลม และพลังงานทางเลือกอื่นๆอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้

3 views

Comments


bottom of page