top of page
327304.jpg

FTREIT ออกหุ้นกู้ 1 พันล้านบาท อายุ 4 ปี และ 7 ปี

- หุ้นกู้ครั้งนี้เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และเปิดให้จองซื้อไปเมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562

- กองทรัสต์ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเกินความคาดหมาย โดยมีแรงจองซื้อสูงกว่าวงเงินที่เสนอขายจำนวนมาก

- เผยนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี และ 7 ปี โดยมีธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ FTREIT เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งแรกในปีนี้ มีมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท โดยเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากมียอดการจองซื้อมากกว่าที่เสนอขาย ตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินงาน รวมถึงศักยภาพการเติบโตของกองทรัสต์ FTREIT ด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ อาทิ การมีกระแสรายรับสม่ำเสมอจากสัญญาเช่า มีขนาดสินทรัพย์ในโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่ใหญ่ ตลอดจนสินทรัพย์ให้เช่าที่มีการกระจายตัวในหลายพื้นที่ และฐานผู้เช่าที่มีความหลากหลาย”

สำหรับหุ้นกู้ของ FTREIT ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เสนอขายจำนวน 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.63 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 และ ชุดที่ 2 เสนอขายจำนวน 500 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.14 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569

โดย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ A แนวโน้มคงที่ ซึ่งถือว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสำหรับกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระหนี้ที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในปี 2561 ที่ผ่านมา

1 view
bottom of page