สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยโคราช...ชี้ลำตะคอง-เขาใหญ่ขายดี


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอปากช่อง เผยทำเลอาคารชุดขายดีที่สุดได้แก่ นิคมฯลำตะคองและเขาใหญ่

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน 139 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 16,882 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 77,338 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 6,939 หน่วย หรือร้อยละ 41.1 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 32,840 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 97 โครงการ มีจำนวนหน่วย 11,789 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 47,016 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 4,775 หน่วย หรือร้อยละ 40.5 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 19,220 ล้านบาท

โครงการอาคารชุด จำนวน 28 โครงการ มีจำนวนหน่วย 4,562 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 15,812 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,881 หน่วย หรือร้อยละ 41.2 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,707 ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จำนวน 14 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 531 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 14,510 ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 283 หน่วย หรือร้อยละ 53.3 ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 7,913 ล้านบาท

หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จำนวน 6,656 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด ร้อยละ 52.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชุด ร้อยละ 28.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.5-2 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า ร้อยละ 7.1 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท เป็นทาว์เฮาส์ ร้อยละ 4.9 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และบ้านแฝด ตามลำดับ ส่วนทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดนครราชสีมาที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลหัวทะเล ขายได้ร้อยละ 76.9 มูลค่าขายได้ 5,563 ล้านบาท 2) ทำเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 69.4 มูลค่าที่ขายได้ 5,442 ล้านบาท 3) ทำเลสุรนารี-ปักธงชัย ขายได้ร้อยละ 64.7 มูลค่าที่ขายได้ 3,380 ล้านบาท 4) ทำเลบ้านใหม่-โคกกรวด ขายได้ร้อยละ 60.1 มูลค่าที่ขายได้ 6,667 ล้านบาท และ 5) ทำเลกลางดง ขายได้ร้อยละ 57.8 มูลค่าที่ขายได้ 1,022 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนทำเลอาคารชุดในจังหวัดนครราชสีมาที่ขายดีมากที่สุด โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ ทำเลนิคมลำตะคอง ขายได้ร้อยละ 87.4 มูลค่าที่ขายได้ 543 ล้านบาท ทำเลเขาใหญ่ ขายได้ร้อยละ 73.9 มูลค่าที่ขายได้ 7,100 ล้านบาท ทำเลบ้านใหม่-โคกกรวด ขายได้ร้อยละ 58.2 มูลค่าที่ขายได้ 383 ล้านบาท ทำเลกลางดง ขายได้ร้อยละ 45.8 มูลค่าที่ขายได้ 717 ล้านบาท และทำเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 42.5 มูลค่าที่ขายได้ 1,362 ล้านบาท ตามลำดับ

24 views0 comments

For advertising please call: 02-2534691