top of page
327304.jpg

ธนาคารออมสิน รับรางวัล Best Brotherhood of the year


ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2019 สาขา Best Brotherhood of the year ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทสตาร์อัพ ตลอดจนมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในไทยให้สามารถยกระดับการเติบโตสู่ระดับโลก สำหรับการมอบรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2019 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย, มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาประชาคมสตาร์ทอัพของไทย, ผลิตภัณฑ์ บริการ รูปแบบธุรกิจมีความเป็นนวัตกรรม, ความสามารถของผู้ก่อตั้งและทีมงาน และศักยภาพในการเติบโต ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถ.สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้

3 views
bottom of page