top of page
347550.jpg

SISB ปลื้มถูกดึงเข้าคำนวณดัชนี sSET-ฟุตซี่ Small Cap

SISB ปลื้มถูกดึงเข้าคำนวณดัชนี sSET ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562) และ FTSE SET Small Cap ด้านผู้บริหาร “ยิว ฮอค โคว” มั่นใจหุ้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อย-สถาบันเพิ่ม เผยพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะใช้คำนวณดัชนี “sSET Index” ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562) ซึ่ง SISB เป็น 1 ใน 10 หลักทรัพย์ใหม่ ที่ถูกดึงเข้าคำนวณในรอบนี้ สะท้อนให้เห็นว่า SISB เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอ นักลงทุนจึงให้ความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ

“การที่หุ้น SISB ถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี sSET Index เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะส่งผลบวกต่อบริษัทฯ ทำให้นักลงทุนและสถาบันทั้งในและต่างประเทศต่างๆ อาจเพิ่มน้ำหนักลงทุนในหุ้น SISB”

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนด้านการศึกษาตามแผน และคาดว่ารายได้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสิ้นปีที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนจำนวน 2,369 คน และเพิ่มเป็น 2,454 คน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 โดยแบ่งเป็น สัดส่วนนักเรียนไทย 85% และนักเรียนต่างชาติ 15% และในปัจจุบันบริษัทมีความสามารถรองรับนักเรียนจากทุกสาขารวม 4,175 คน และคาดว่าจะสามารถรองรับได้อีก 3-5 ปี

อนึ่ง ดัชนี sSET คือ ดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ ซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม กลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอและมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำหนด

หุ้นที่อยู่ในดัชนี sSET ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในดัชนี SET100 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในลำดับตั้งแต่ 90% ขึ้นไปแต่ไม่เกินลำดับที่ 98% ของหุ้นสามัญทั้งตลาดเมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯและฟุตซี่ รัสเซล ประกาศทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณFTSE SET Index Series มีผลวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดย SISB ติดโผหลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Small Cap

1 view
bottom of page