top of page
343320.jpg

KTAM ฉวยจังหวะหุ้นดิ่ง...ทริกเกอร์ฟันด์มาแล้วจ้าาา

ทริกเกอร์ฟันด์ร้างลาไปพักใหญ่ วันนี้เริ่มกลับมาใหม่ KTAM ฉวยจับจัวหวะหุ้นดิ่งรอบนี้จับตลาดทริกเกอร์ฟันด์อีกครั้ง

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 1,682 จุด และมีการปรับตัวลดลงจากปัจจัยภายนอกประเทศ ที่มีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก จะมีการชะลอตัวลงจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับ1,600 จุด จึงเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์1 (KT-TRIG1) โดยกองทุนมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทน 5% ภายในระยะเวลา 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีนี้จากปัจจัยพื้นฐาน ไว้ที่ 1,740 จุด ในปัจจุบันราคาหุ้นปรับตัวลดลงมามากกว่าปัจจัยพื้นฐาน ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะด้านต่างประเทศ มีภาระหนี้ต่างประเทศน้อย บัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูง ในขณะที่แนวโน้มทางการเมืองเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่าตลาดหุ้นไทยอาจปรับลดลงได้อีกไม่มาก จึงเห็นว่า ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน เป็นจังหวะในการเข้าลงทุน และโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐน้อยลงมาก จากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ทำให้กระแสเงินไหลกลับตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทย

ส่วนกลยุทธ์การลงทุน กองทุนจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่อิงกับปัจจัยภายในประเทศ (Domestic) ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุน โดยจะเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับระดับราคาหุ้นที่สอดคล้องกับแนวโน้ม ผลประกอบการที่มีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และปัจจัยพื้นฐานรวมถึงหุ้นที่มีการขยับขึ้นของราคาไม่มาก และหุ้นที่มีการฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน โดยจะหลีกเลี่ยงหุ้นที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจัยภายนอกประเทศ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

นอกจากนี้ จะจับจังหวะการลงทุน โดยพิจารณาจากระดับราคาหุ้นที่จะเข้าลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด และเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาตามปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม

สำหรับเงื่อนไขในการเลิกกองทุน คือ ในกรณีที่ มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.5555 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลาติดต่อกัน3 วันขึ้นไป โดยสินทรัพย์ของกองทุนที่จะซื้อคืนอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้กับผู้ถือหน่วยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาทต่อหน่วย)

อย่างไรก็ตาม หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน6เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตามที่บริษัทกำหนด และหากวันใดที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว

กองทุน KT-TRIG1 เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์การลงทุน กองทุนนี้นับว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีโดยมีเป้าหมายผลตอบแทนที่ 5% ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน

1 view
bottom of page