top of page
347550.jpg

ชื่อบ้านปู ยังขายได้...นักลงทุนแห่ซื้อหุ้นกู้

บริษัท บ้านปู ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก ได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มีผู้ของซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 10 ปี ที่ออกจำนวน 10,000 ล้านบาท เกินกว่า 2 เท่าตัว

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปู ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 10 ปี จำนวน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยได้รับการตอบรับจากบรรดานักลงทุนเป็นอย่างดี มีผู้แสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท เกินกว่าแผนเสนอขายเดิมถึงกว่า 2 เท่า

“บริษัทจึงตัดสินใจใช้หุ้นกู้สำรอง Greenshoe เพื่อเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม รวมจำนวนการออกหุ้นกู้ทั้งสิ้นเป็นเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจและความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งนี้ บริษัท จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมและเงินกู้ยืม รวมถึงนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนของบริษัท เพื่อต่อยอดวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงาน ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ของบ้านปู ในครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยหุ้นกู้ของบ้านปู ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง ในระดับ A+ นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ประกอบกับความเชื่อมั่นว่า บริษัท จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในฐานะผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

8 views
bottom of page