top of page
312345.jpg

EXIM BANK เปิดบริการ “สินเชื่อเอ็กซิมเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV”


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดบริการ “สินเชื่อเอ็กซิมเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV” สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออกสำหรับ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มกรณีทำประกันการส่งออกของ EXIM BANK เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

3 views
bottom of page