top of page
343320.jpg

ทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญความไม่แน่นอน... คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงครึ่งแรกของปี 2562


คณะกรรมการโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งที่ 2 ของปี 2562 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยจะยังคงส่งสัญญาณพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ (data dependent) ซึ่งทิศทางเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำ ขณะที่ประเด็นความเสี่ยงเชิงเสถียรภาพ น่าจะถูกจัดการโดยเครื่องมือเฉพาะจุด (Macro Prudential) ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินมีโอกาสที่จะพิจารณาคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% จนถึงครึ่งแรกของปีนี้เป็นอย่างน้อย

3 views
bottom of page