top of page
347550.jpg

PL ภัทรลิสซิ่ง เผยผลงานปี 61 สินทรัพย์ให้เช่าโต 5%...ประกาศจ่ายปันผลคืนผู้ถือหุ้น 0.19 บาท/หุ้น


“ภัทรลิสซิ่ง” เปิดผลงานปี 61 ประสบความสำเร็จด้วยดี มีรายได้ 3,832 ล้านบาท กำไรสุทธิ 224 ล้านบาท สินทรัพย์ให้เช่าทั้งสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน รวมกันเพิ่มขึ้น 5% สามารถจำหน่ายรถยนต์หมดสัญญาจำนวน 2,173 คัน เพิ่มจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 2,025 คัน และสามารถบริหารจัดการหนี้มีปัญหาได้ดี ลดลงเหลือ 1.42% ในปี 2562 เดินหน้าขยายช่องทางการจำหน่ายรถยนต์มือสอง ผ่าน สบายคาร์ by ภัทรลิสซิ่ง ให้เพิ่มขึ้น หวังดันMargin จากการขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PL เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทในงวดปี 2561 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ทั้งในด้านของ การขยายตัวของสินทรัพย์ให้เช่า การจำหน่ายรถยนต์มือสอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้คงค้าง โดยในปี 2561 นี้ บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,832 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนมีกำไรสุทธิ 221 ล้านบาท

ภายใต้การแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทยังคงมีการขยายตัวของสินทรัพย์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทั้งสองประเภท คือสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน รวมกันเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 จากสิ้นปีที่แล้ว โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 14,066 ล้านบาท

ขณะเดียวกันสามารถการจำหน่ายรถยนต์หมดสัญญาของบริษัทในปี 2561เป็นจำนวน 2,173 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 2,025 คัน ส่งผลให้รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,005 ล้านบาท เป็น 1,056 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากการจำหน่ายรถยนต์มือสองจากการจัดงาน Sa-Buy Car Festival มหกรรมรถดีน่าใช้ by ภัทรลิสซิ่ง ในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทสามารถจำหน่ายรถยนต์มือสองได้มากกว่าร้อยละ 80 ของรถยนต์ที่นำมาจำหน่ายในงานทั้งหมด

สำหรับการบริหารจัดหนี้มีปัญหาในปี 2561 บริษัทสามารถได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้สัดส่วนของลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนของบริษัทปรับตัวลดลงจากอัตราร้อยละ1.85 ณ สิ้นปี 2560 เหลือร้อยละ 1.42 ณ สิ้นปี 2561

จากข้อมูลผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสำหรับงวดปี2561 เท่ากับ 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีกำไรสำหรับงวดเท่ากับ 221 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 2,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 119 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี 2560 0

บริษัทเตรียมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดขึ้นเครื่องหมายXD ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สำหรับปี 2562 บริษัทจะทำการขยายช่องทางการจำหน่ายรถยนต์มือสอง สำหรับรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าของบริษัทที่ผ่านการดูแลซ่อมบำรุงมาเป็นอย่างดีตลอดอายุสัญญาเช่า จะทำการจำหน่ายผ่านทาง สบายคาร์ by ภัทรลิสซิ่ง ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริษัทมี Margin จากการขายทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น

35 views
bottom of page