top of page
347550.jpg

MFC เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ในประเทศอายุ 2 ปี วันที่ 21-25 มกราคม 2562


นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ MSI1AI เสนอขายครั้งเดียววันที่ 21-25 มกราคม 2562 โดยมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 2 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI1AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือนเฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.55 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

กองทุนเปิด MSI1AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Investment grade) เงินฝาก และหรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bond)

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MSI1AI จะลงทุน ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ โดยมีสัดส่วนการลงทุนบริษัทละ 19% ดังนี้ หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.65% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.69% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.00% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.57% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 2.80% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.53% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.50% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.48% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.48%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.47% ต่อปี และลงทุนสัดส่วน 5%ในหุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.30% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.12% ต่อปี ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 2.86% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.31% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.55% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MSI1AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 2 ปี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-906-435-7 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25

17 views
bottom of page