top of page
347550.jpg

EXIM BANK สนับสนุนบางกอกแอร์เวย์สซื้อเครื่องบินโดยสาร

EXIM BANK สนับสนุนบางกอกแอร์เวย์สซื้อเครื่องบินโดยสาร รองรับการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเอเชีย

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปจัดซื้อเครื่องบินโดยสารแบบเอทีอาร์ (ATR) 72-600 จำนวน 4 ลำ สำหรับการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินของบางกอกแอร์เวย์สทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

การสนับสนุนของ EXIM BANK ในครั้งนี้เพื่อให้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นที่จะพัฒนาและขยายเครือข่ายเส้นทางบินในอนาคต เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการบริการ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและภูมิภาคเอเชียโดยรวม โดยสอดคล้องกับภารกิจของ EXIM BANK และนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของประเทศไทย เห็นได้จากข้อมูลปี 2560 ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 2.76 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

1 view
bottom of page