‘อนันดา’ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน ชูผลตอบ แทนสูง 5 ปีแรกดอกเบี้ย 8.50% ต่อปี


‘อนันดา’ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อย สิทธิคล้ายทุน แต่งตั้ง ‘ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย’ ตัวแทนจำหน่าย เปิดจอง 20 - 25 กันยายนนี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี-ชูผลตอบ แทนสูง 5 ปีแรกดอกเบี้ย 8.50% ต่อปี

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเ ภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุ นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระด อกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ชุดที่ 1 ระหว่าง 20-25 กันยายนนี้ พร้อมแต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตัวแทนจำหน่าย มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุ นสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ High Net Worth ด้วยผลตอบแทนที่จูงใจให้ลงทุน เผยปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 8.50% ต่อปี ผู้บริหารย้ำธุรกิจมีโอกาสในการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฐานะการเงิน รวมทั้งผลประกอบการแข็งแกร่ง ขณะที่ผู้จัดการจำหน่ายมั่นใจตอบโจทย์นักลงทุนที่แสวงหาโอกาสใน การลงทุน โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดหุ้นและตลาดเงินเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างประเทศ ทั้งสงครามการค้าและปัญหาเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (HYBRID BOND) ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อ ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมทั้งมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระ ในวันใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะจำหน่ายให้กับ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 20-25 กันยายนนี้ ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

“การออกหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่ มีลักษณะคล้ายทุนหรือ HYBRID BOND ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เคยระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจในการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สะท้อนได้จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เราสามารถทำกำไรสุทธิได้ 584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 279 ล้านบาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 109% ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และยังมีโอกาสในการเติบโตสูง ทำให้เรามั่นใจว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในปลายเดือนนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในกลุ่ม High Net Worth เหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน” นายชานนท์กล่าว

ด้าน นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า จุดเด่นของหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ อยู่ที่ผลตอบแทนที่จูงใจนักลงทุน โดยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 อยู่ที่ 8.50% ปีที่ 6-25 อัตราผลตอบแทนจะคำนวณจากอัตราผล ตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีบวก Initial Credit Spread (ซึ่งอยู่ที่ 6.18%) และบวกอีก 0.25% และหลังจากครบปีที่ 25 เป็นต้นไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ จะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีบวก Initial Credit Spread และบวกอีก 1.00% ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม"Stable" และหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BB+ แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

“ธนาคารมั่นใจว่า หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายครั้ง นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่เป็นกลุ่ม High Net Worth ที่แสวงหาทางเลือกในการลงทุนที่ ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเหมือนหุ้นกู้ที่มีลักษณะเดียวกันที่บริษัทเคยออกมาก่อนหน้านี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนี่งสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และต้องการผลตอบแทนที่น่าจูงใจ ทั้งนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการ ยื่นแบบแสดงแบบรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งถ้าวันจำหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ งหนึ่ง” นายกิตติพันธ์กล่าว

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชุดที่ 1 ของ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 20 - 25กันยายน 2561 โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก 100,000 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร.02 626 7777 หรือ www.cimbthai.com

27 views

Recent Posts

See All

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้

DRT โชว์ไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 186.13 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกเติบโตเด่น เอาชนะปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เร่งปรับสูงขึ้น รุกครึ่งปีหลัง เร่งผลิตสินค้าป้อนความต้องการลูกค้า ดันเป้ายอดขายตามแผน ‘บมจ.ผ

ธนาคารทิสโก้เปิดรายชื่อกองทุนเด็ด คาดกำไรโตแข็งแกร่งไม่หวั่นเศรษฐกิจถดถอย แถมราคายังน่าสนใจลงทุน แบ่งเป็น 4 ธีมกองทุนน่าช้อนซื้อ ได้แก่ 1. ธีมกองทุนหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ 2. ธีมกองทุนหุ้นเทคโนโลยีแห่งอน